"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". (Mt 18, 22)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ