"Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại" (Ga 2, 19)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

TIN GIÁO HỘI