"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra". (Mt 25:31)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ