"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho" (Lc 24, 35)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

TIN GIÁO HỘI